Partners and People

Ettore Bompard

Co-Director ETMS, Politecnico di Torino

Zheng Yan

Co-Director ETMS, Shanghai Jiao Tong University

Abouzar Estebsari

Project Leader ETMS, Politecnico di Torino

Andrea Mazza

Project Leader ETMS, Politecnico di Torino

Enrico Pons

Project Leader ETMS, Politecnico di Torino

Tao Huang

Project Leader ETMS, Politecnico di Torino

Bei Han

Project Leader ETMS, Shanghai Jiao Tong University

Xiaoyuan Xu

Project Leader ETMS, Shanghai Jiao Tong University